Regulamin

Regulamin

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin

 2. Serwis – serwis internetowych F.U.H ORZEŁ RAFAŁ ZOSGÓRNIK, działających pod adresem www.fuhorzel.pl

 3. Usługodawca dla osób fizycznych – F.U.H ORZEŁ RAFAŁ ZOSGÓRNIK ul. Jaśkowa Dolina 11A/1A 80-252 Gdańsk, NIP: 728 238 63 78, REGON: 221987587

 4. Usługodawca dla firm oraz osób prawnych – F.U.H ORZEŁ RAFAŁ ZOSGÓRNIK ul. Jaśkowa Dolina 11A/1A 80-252 Gdańsk, NIP: 728 238 63 78, REGON: 221987587

 5. Usługobiorca dla osób fizycznych – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.

 6. Usługobiorca dla firm oraz osób prawnych – każda firma oraz osoba prawna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.

 7. Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.

 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych

 3. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

 4. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 1. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.

 2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.

 3. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

 4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu: 

  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,

  • połączenie z internetem,

  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,

  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,

  • włączoną obsługę plików Cookie

 5. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania: 

  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,

  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,

  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,

  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,

  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,

  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

 6. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

 7. Klienci mają prawo do reklamacji usługi sprzątania.

 8. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie maila wraz z załączonymi zdjęciami na biuro.fuhorzel@gmail.com

 9. Wszystkie uwagi dotyczące jakości sprzątania mogą być zgłaszane w trakcie realizacji Zamówienia lub po jego zakończeniu, nie później jednak niż 24 godziny po realizacji Zamówienia.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.

 2. Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.

 3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.

 4. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.

 5. Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.

 6. Wymagania techniczne związane z rejestracją konta: 

  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

 7. Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.

 8. Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.

 9. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.

 10. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta: 

  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.

  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.

 11. Usuwanie konta: 

  • Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.

  • Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.

  • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci: 

  • Formularz kontaktowy

 2. Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci: 

  • Adresu e-mail

  • Telefonu kontaktowego

 3. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część Regulaminu.

VI. Odstąpienie do umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Przez umowę zawarta na odległość rozumie się przy tym umowę zawartą z Usługobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie oraz elektronicznie

 2. Pisemnie na adres: F.U.H ORZEŁ RAFAŁ ZOSGÓRNIK ul.Jaśkowa Dolina 11A/1A 80-252 Gdańsk

 3. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.fuhorzel@gmail.com

 4. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jak również na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z Usługami dostępnymi w Serwisie Użytkownik może składać pisemnie oraz elektronicznie

 2. Pisemnie na adres: F.U.H ORZEŁ RAFAŁ ZOSGÓRNIK ul. Jaśkowa Dolina 11A/1A 80-252 Gdańsk

 3. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.fuhorzel@gmail.com

 4. W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrywania reklamacji prosimy o wskazanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, (2) żądania Usługobiorcy oraz (3) adresu mailowego wskazanego przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Serwisu (4) danych kontaktowych Usługobiorcy składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. Usługodawca rozpatruje reklamację i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Usługodawca zwróci się do Usługobiorcy, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi w formie mailowej na wskazany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej.

VIII. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.

 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.

 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.

 • Traktuje się, iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

IX. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.

 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu: 

  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie

  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro.fuhorzel@gmail.com

  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: (+48) 792 618 547

Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

ZAŁĄCZNIK NR 1 (pobierz w .pdf)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    Adresat:

F.U.H ORZEŁ RAFAŁ ZOSGÓRNIK 

ul. Jaśkowa Dolina 11A/1A 80-252 Gdańsk

biuro.fuhorzel@gmail.com

    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: (…).

    Data zawarcia umowy

    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    Nazwa firmy (opcjonalnie)

    Adres konsumenta(-ów)

    adres mailowy wskazany przez konsumenta z związku z korzystaniem ze strony internetowej dostępnej pod adresem: www.fuhorzel.pl

    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 
Szybki kontakt!
+
Wyślij!